Realistische tarieven

Elke opdrachtgever heeft de plicht zich ervan te vergewissen dat de tarieven die worden aangeboden in een inschrijving realistisch zijn. Maar wat is een realistisch tarief? Dit kan van een aantal factoren afhankelijk zijn:

  • CAO
  • Werkgeverslasten
  • Winstpercentage
  • Objectspecifieke factoren zoals de aard en inrichting van het schoon te maken object, bezetting van het object, hygiene-eisen, graad van vervuiling, soort schoonmaak en de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De opdrachtgever zal op basis van deze factoren zelf moeten bepalen wat een realistisch tarief is. De opdrachtnemer bepaalt eveneens wat voor hem een realistisch tarief is.

Vanuit de Code worden geen uitspraken gedaan over wat realistisch tarieven zijn. Dit kan concurrentiegevoelige informatie zijn en daarmee de marktwerking verstoren. Uitwisseling van dit soort gegevens is verboden. Dit gaat namelijk in tegen het kartelverbod. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) let erop dat bedrijven geen kartelafspraken maken. Dit geldt ook voor de Code. De ACM ziet hier strikt op toe.

Indexering van tarieven

In veel contracten is geen mogelijkheid opgenomen om indexering van tarieven (tussentijdse prijsverhogingen) toe te passen. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag stelt dat ‘bij het bepalen van de prijs en kwaliteit van de opdracht rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de dienstverlening en een gezonde werkdruk’. Alleen met indexering van tarieven kan daarmee tijdens de looptijd van het contract rekening worden gehouden. Tarieven immers zijn (bijna) elk jaar onderhevig aan verhogingen als gevolg van CAO-afspraken en nieuwe wettelijke verplichtingen. Jaarlijkse indexering van tarieven voorkomt dat bedrijven gaan inboeten op de afgesproken kwaliteit. Het verdient aanbeveling om hierover contractuele afspraken te maken.
Het gaat hier specifiek om prijsstijgingen die ten tijde van de inschrijving of het vastleggen van de tarieven nog niet bekend waren. Voorbeelden hiervan zijn de stijging van de uurlonen conform de CAO of stijging van wettelijke werkgeverslasten.

Klik hier voor meer informatie over de factoren die van invloed zijn op het tarief

Lees ook het bericht over: