Privacybeleid Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (hierna: de Code Schoonmaak) is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Code Schoonmaak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de Code Schoonmaak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche
Magistratenlaan 182
5223 MA Den Bosch
marktgedragschoonmaak@ras.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de Code VM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de doelstellingen van de Code Schoonmaak en
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Zakelijk emailadres;
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Organisatie waar u werkzaam bent.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van de Code Schoonmaak;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens opvraagt. Wij zijn dan verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

BEWAARTERMIJN

De Code Schoonmaak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Code Schoonmaak van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht deze geheim te houden;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren onze maatregelen regelmatig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen. Dit kan via marktgedragschoonmaak@ras.nl of via telefoonnummer 073-62 00 460. Wij proberen er samen met u uit te komen. Lukt dit niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming).