Gesprek met de schoonmaker

In de Code is opgenomen dat u gesprekken voert met de schoonmaker. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken gebeuren, vanuit uw rol als opdrachtgever, vanuit uw rol als opdrachtnemer en vanuit uw rol als werkgever. Uiteraard zal de invalshoek bepalend zijn voor de inhoud van het gesprek.

Als opdrachtgever kunt u op verschillende momenten het gesprek aangaan met de schoonmaker. Voor en tijdens het contract maar ook nadat het contract is gesloten.

De schoonmakers zijn de medewerkers die het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot uitvoer brengen, die de afspraken moeten nakomen die in het contract zijn gemaakt. Als het gaat om schoonmaak kennen de schoonmakers het object dan ook het beste. Een gesprek met de schoonmakers over wat hun ervaringen zijn bij de schoonmaak is dan ook raadzaam.
Tijdens de uitvoering van het contract kan een dergelijk gesprek input opleveren over hoe het contract uitgevoerd wordt, of er knelpunten worden gesignaleerd en zo ja, welke oplossingen de schoonmakers zien. Op die manier bent u als opdrachtgever met in plaats van over de schoonmakers in gesprek en kunt u hun input gebruiken om het contract en de uitvoering ervan te verbeteren. Aanpassingen die op deze manier worden gedaan, zullen waarschijnlijk op een groter draagvlak kunnen rekenen. Een keer meelopen met de schoonmakers kan u als opdrachtgever ook op ideeën brengen. Dit geldt uiteraard ook voor de opdrachtnemer en werkgever.

Ook als opdrachtnemer zijn gesprekken met schoonmakers voordelig. Ook hier gaat het om gesprekken op verschillende momenten. Zo.willen schoonmakers geïnformeerd worden als andere afspraken met de opdrachtgever gemaakt worden over de uitvoering van de dienstverlening. Zij moeten immers het werk uitvoeren dus moeten ook weten wat ze moeten doen en onder welke afspraken. Alleen op deze manier kunnen ze hun werk goed uitvoeren, de contractsafspraken nakomen en gebruikers beslist maar klantvriendelijk te woord staan.

Als werkgever voert het schoonmaakbedrijf weer andere gesprekken met zijn schoonmakers. Deze gesprekken kunnen relatief kort zijn maar ook wat langer. Voorbeelden van deze gesprekken zijn: een gesprek om na te gaan of de schoonmakers de gemaakte afspraken kunnen nakomen, of ze nog extra materialen en middelen nodig hebben, of de werkdruk niet te hoog is maar ook functionerings-, beoordelings- en promotiegesprekken.

Lees ook:

Om opdrachtgevers en opdrachtnemers/werkgevers te ondersteunen bij het opstarten van gesprekken met schoonmakers is een checklist opgesteld. Klik hier voor deze checklist (pdf).