Wijziging Gids Proportionaliteit

Per 1 januari 2022 wordt de gids Proportionaliteit gewijzigd. Doel is de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers te herstellen. De wijzigingen betreffen hoofdstuk 4 van de Gids. Deze gaat over de Aanbestedingsfase:

 • het vragen stellen en mededelingen doen aan de aanbesteder,
 • de vormvereisten
 • de stand still periode en
 • de klachtenafhandeling.

 

De wijzigingen in het kort:

 1. Het is raadzaam gebruik te maken van meerdere nota’s van inlichtingen.
 2. De aanbesteder geeft een redelijke termijn voor het stellen van vragen.
 3. Op vragen die tijdig binnenkomen geeft de aanbesteder een inhoudelijk antwoord.
 4. Als:
  – een inschrijver zich niet kan vinden in de beantwoording van vragen of
  – er sprake is van een fundamenteel punt en
  – er geen vraag meer kan worden gesteld volgens de planning,
  kan de inschrijver een klacht indienen.
 5. Het niet stellen van een vraag betekent niet dat een inschrijver het onderwerp niet meer aan de orde mag stellen.
 6. Inschrijvers nemen in de aanbesteding een proactieve houding aan. Het is belangrijk dat inschrijvers zo vroeg mogelijk hun vragen laten weten. Dit geldt ook voor bezwaren en klachten. Dus zo snel mogelijk na het bekend worden van de aanbesteding.
 7. Soms kunnen vragen leiden tot een wezenlijke wijziging van de opdracht. Dan kan de aanbesteder ook ná de termijn van vragen stellen deze vragen beantwoorden. Ook kan hij de termijn van inschrijving verlengen. Soms gaat dat samen met een rectificatie van de aankondiging.
 8. In de stand still periode komen de volgende stappen voor:
  – de aanbesteder verstuurt een voorgenomen gunningsbeslissing
  – afgewezen inschrijvers krijgen de gelegenheid de beslissing nader te onderzoeken
  – eventuele bezwaren kunnen worden ingediend
  – in deze periode komt de aanbestedingsprocedure in feite tot stilstand
  – als geen bezwaar is aangetekend vindt definitieve gunning plaats.
 9. Deze standstill of Alcatelperiode is wettelijk geregeld. Dit geldt voor Europese procedures en nationale (niet) openbare procedures. Dit is procedureel vastgelegd in het ARW 2016.
 10. Dit geldt niet voor meervoudig onderhandse procedures. Daarbij is een standstill periode niet wettelijk geregeld. Maar de aanbesteder mag niet direct gunnen. Dit is in strijd met het fairplaybeginsel en maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Ook hier houdt men dus rekening met een standstill periode. Deze periode is een redelijke termijn, bijvoorbeeld 7 of 10 kalenderdagen.
 11. Bezwaren of klachten worden zoveel mogelijk schriftelijk ingediend. De aanbesteder gaat inhoudelijk in op relevante bezwaren en klachten. Hij geeft duidelijk antwoorden en verwerkt deze in de aanbesteding. Opschorting van de aanbestedingstermijn is vooraf niet uitgesloten.

Wilt u precies weten wat er is gewijzigd? Klik dan op de knop hieronder

 

Klik hier voor alle wijzigingen (pdf)