Wat is het juridisch kader van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?

De Code kent geen juridisch kader. De Code kan daarom ook niet langs deze lat getoetst worden. Het gaat om een moreel appel en doet een beroep op partijen om weg te blijven van louter tenderen op de laagste prijs en de kwaliteit van de dienstverlening te niet te doen.

Het is dus ook nooit mogelijk dat een partij die de Code heeft ondertekend via de rechter aangeklaagd wordt.


Welke eisen kan ik stellen aan de partij waar ik zaken mee wil doen? (levering of afnemen van diensten)

De eis die gesteld kan worden, is dat de partij ook de Code toepast en naar de Code handelt. In de Code is te lezen wat verwacht mag worden van elke partij. Deze verwachtingen kunt u expliciteren in uw offerte of aanbesteding. De Code is nadrukkelijk geen keurmerk of voorschrift.


Hoe kan ik de Code ondertekenen?

Dit kan op twee manieren. U kunt de Code samen met een van uw ketenpartners ondertekenen. Vergeet u in dat geval niet uw gegevens aan ons door te geven? Dan kunnen wij u op de website opnemen als ondertekenaar.
U kunt zich ook aansluiten bij een van de regionale ondertekeningen. U kunt zich aanmelden via: https://zelfscan.codeschoonmaak.nl/aanmelden/. Tijdens de regionale ondertekening gaat de Code graag met u in gesprek over hoe u de Code toepast. Want wij kunnen van elkaar leren: wij van u en u van ons.


De Code wil afspraken maken in de markt. Dat is toch tegen de regels van mededinging (ACM)?

Het gaat bij de Code niet om het maken van marktafspraken. Het gaat slechts om een beroep op alle partijen om netjes met elkaar zaken te doen. De invulling daarvan is aan partijen zelf. Het concurrentieproces en de vrije marktwerking komen door de Code dan ook niet in geding.


Als ik met een opdrachtnemer tot afspraken wil komen, moet deze dan de Code getekend hebben, als ik ook al getekend heb?

Nee, het ondertekenen van de Code is vrijwillig. U kunt natuurlijk zaken doen als u van mening bent dat uw opdrachtnemer netjes zaken doet, en de intentie heeft het werk uit te voeren zoals dat past binnen de Code. Wel kunt u natuurlijk uw opdrachtnemer vragen om ook de Code te ondertekenen. Hoe meer bedrijven de Code ondertekenen, des te beter het is.


Als ik vind dat een partij met wie ik samenwerk niet werkt conform de Code, wat kan ik dan doen?

De Code wil graag weten hoe de Code wordt toegepast. Als u van mening bent dat deze niet goed wordt toegepast door uw (mogelijk toekomstige) ketenpartner, kunt u dat allereerst zelf met die partij bespreken. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u dit melden bij de Code Schoonmaak via marktgedragschoonmaak@ras.nl of u kunt bellen 073-62 00 460.

De Code zal dan contact opnemen om de gesignaleerde problemen te bespreken en waar mogelijk op te lossen.


Als ik een goede samenwerking heb met een partij en wij beiden werken conform de Code, waarom zou ik dan nog de Code ondertekenen of dit vragen aan de ander?

Natuurlijk zijn er partijen die geen Code nodig hebben. Maar door deze toch te ondertekenen geeft u wel een statement af. Het statement, dat u het heel gewoon vindt om fair en fatsoenlijk zaken met elkaar te doen, om het goede te doen. U laat daarmee ook het goede voorbeeld zien. De Code verneemt deze goede voorbeelden graag. Daarmee kunnen we laten zien dat de Code een positief effect heeft.


Wat zijn de kosten voor het ondertekenen van de Code?

Er zijn geen kosten verbonden aan de ondertekening van de Code.


Wat moet ik doen als ik de Code heb ondertekend? Wat levert het me op en welke risico's zijn er aan verbonden?

Het enige dat wij van u vragen is te handelen conform de Code. Wij publiceren op de website dat u de Code heeft ondertekend. Meer dan 1.300 anderen gingen u al voor. Het kan u een goede naam en faam bezorgen. Partijen, met wie u wilt samenwerken, kunnen er van op aan dat het goed zaken doen is met u. Geen enkel risico, alleen voordelen.

Als u de Code heeft getekend en er komen toch klachten dat u niet conform de Code zou handelen, dan komt de Code in actie. Eerst vindt dan onderzoek plaats. Als uit dat onderzoek blijkt dat u de Code niet of niet volledig toepast (met negatieve gevolgen), gaan wij in gesprek met u. Om u ervan te overtuigen dat toepassing van de Code beter is. Als daarna blijkt dat u zich opnieuw niet wenst te houden aan de Code kunnen wij u een gele kaart geven. Hierover wordt de publiciteit gezocht. Dit is niet bevorderlijk voor uw reputatie. In het uiterste geval kunnen wij u royeren als ondertekenaar.


Wat doet de Code nog meer om het voor ons makkelijker te maken goed te handelen in het sociaal-economisch verkeer?

De Code zet zich ook in voor de overkoepelende en gemeenschappelijke belangen. Zo zijn bijvoorbeeld gesprekken gevoerd om tot een goede uitvoeringspraktijk te komen om te kunnen voldoen aan de participatiewet. Ook hebben wij aandacht besteed aan werkzekerheid voor schoonmakers in relatie tot verdringing. Daarover hebben wij gesproken met diverse gemeenten.