Wat biedt de Code?

meer informatie…

De Code biedt betrokken partijen een leidraad voor effectief marktgedrag.
De Code doet een moreel appel op alle ketenpartners om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code levert daarvoor een uitgebalanceerd kader. En de Code voorkomt verstoringen. Zo heeft de Code zich in de praktijk bewezen als een pragmatisch instrument voor verantwoordelijk marktgedrag. Een instrument dat marktpartijen duurzaam meerwaarde biedt.
De Code geldt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en adviseurs. Van al deze marktpartijen wordt verwacht dat zij de Code onderschrijven en naar de geest ervan handelen. Het succes van de Code schuilt in het feit dat alle betrokkenen samen hun verantwoordelijkheid nemen voor het sociale aspect. Met de Code in de hand spreken zij af om bij uitbesteding te letten op prijs én kwaliteit en dan in brede zin: met inbegrip van het sociaal beleid. Zij erkennen daarmee dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect. Hierin zet de opdrachtgever de toon. Al dan niet samen met een adviseur. De opdrachtgever stelt de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk. De werknemers doen hun best, volgen opleidingen en leveren kwaliteit.

 

De Code is een moreel appèl

De Code is een moreel appèl dus juridisch niet afdwingbaar.
Het morele appèl is echter niet vrijblijvend. Er wordt wel wat van ondertekenaars verwacht. Elke ondertekenaar leeft de Code na en respecteert deze, past de Code toe in zijn organisatie en borgt deze toepassing in zijn organisatie. Elke ondertekenaar zorgt ervoor dat de Code niet alleen op hem terugslaat maar op alle medewerkers binnen zijn organisatie.

De Code is een moreel appèl dus juridisch niet afdwingbaar. Juridisch kunnen we dus geen sancties opleggen als u de Code, ondanks ondertekening, niet toepast. Maar dit betekent niet dat er niets gebeurt. Want u ondertekent de Code niet voor niets.
Als u de Code niet toepast, ook niet na gesprekken daarover, zullen wij het instrument ‘shaming’ inzetten. ‘Shaming’ door de openbaarheid te zoeken als sprake is van schending van de Code, volhardendheid in die schending en weigering om hierover een gesprek aan te gaan dan wel aanpassingen aan te brengen. ‘Shaming’ geldt voor ondertekenaars en niet-ondertekenaars.
Maar ook goede voorbeelden willen we bekend maken. Daarvoor zetten we ‘naming’ in. Dit gebeurt onder andere door de organisatie van de Best Practice Award en het kiezen van ambassadeurs van de Code. ’Naming’ geldt alleen voor ondertekenaars.