Opleiding voor schoonmakers

Vakmanschap is een van de pijlers van de Code. Conform de Code blijven medewerkers investeren in vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling. In de veronderstelling dat vakbekwame medewerkers een hogere kwaliteit en betere productiviteit in kortere tijd leveren.

Opleidingen spelen een belangrijke rol in de schoonmaak- en glazenwasserssector. Reden hiervoor is dat er weinig opleidingsmogelijkheden zijn in het reguliere beroepsonderwijs. Veel schoonmakers betreden dus niet-vakgeschoold de sector. Daarom is in de CAO een uitgebreid artikel Opleiding en Ontwikkeling opgenomen. Hierin wordt geregeld dat de werkgever verplichtingen heeft t.a.v. de opleiding van zijn werknemers. Zo kan de werkgever een taaltraject aanbieden aan de werknemer met als doel verhoging van het taalniveau.

Nieuwe werknemers ontvangen na indiensttreding binnen 3 maanden doeltreffende en aan de opgedragen taken aangepaste voorlichting, instructie en onderricht om de werkzaamheden veilig en gezond te kunnen uitoefenen. Uiterlijk 3 maanden hierna krijgt de werknemer de basis(vak)opleiding aangeboden. Deze wordt gevolgd door een examen bij het RAS-Examenbureau. De werknemer moet de opleiding volgen. Bij het behalen van het examen wordt een branche-erkend diploma uitgereikt.
Dit geldt voor schoonmakers in de reguliere schoonmaak maar ook voor specialisten.

Voor meer informatie over opleidingen in de branche, klik hier
Voor meer informatie over het RAS-Examenbureau, klik hier

Er is een aantal opleidingsinstituten dat de basisvakopleidingen voor schoonmakers en specialisten geeft.