ONDERWERP ZELFVERKLARING 2016

Jaarlijks gesprek met (een vertegenwoordiging van) de schoonmakers

In de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche is Goed opdrachtgeverschap opgenomen. ‘Opdrachtgevers worden aangesproken in hun rol als aanbesteder en contract verantwoordelijke, een rol waarin zij medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van en de condities waaronder het werk wordt verricht. De kernwoorden hierbij zijn: zorgvuldig en sociaal betrokken’.

Onder sociale betrokkenheid wordt onder andere verstaan dat ‘de opdrachtgever minimaal eenmaal per jaar het gesprek aangaat met (een vertegenwoordiging van) de medewerkers van de dienstverlenende bedrijven over de werkinhoud en de werkomstandigheden, in bijzijn van de vertegenwoordiging van het management van de dienstverlenende organisatie’.

Om de opdrachtgever handvatten te kunnen geven om dit gesprek aan te gaan treft u hieronder een aantal mogelijke onderwerpen aan. Deze onderwerpen zijn voor uw gemak gerubriceerd in een aantal vragen. Tijdens het gesprek kunnen  ook andere onderwerpen aan de orde komen. Dit is mede afhankelijk met wie u het gesprek voert.

Ons advies is om het gesprek te gebruiken om te achterhalen wat er leeft bij de schoonmakers en waar verbeteringen aangebracht kunnen worden. De schoonmakers weten dit vaak het beste. Zij zijn er immers dag in, dag uit beroepsmatig mee bezig.

 

Algemeen
1. Komt u fluitend naar uw werk en vindt u uw werk leuk?.
2. Hoe vindt u het werken bij ons als opdrachtgever?
3. Hoe vindt u de opkomstruimte? Ontbreekt er iets in de opkomstruimte en zo ja, wat?
4. In hoeverre leeft uw werkgever de CAO na? Ontvangt u loon conform de CAO? Ontvangt u de overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO?
5. Hoe is de opvang bij ziekte of afwezigheid geregeld? Bent u het eens met deze regeling? Zou u hierin graag iets veranderen en zo ja, wat?
6. Hoe is de relatie met uw collega’s?
7. Welke verbeteringen zou u in uw werk willen aanbrengen?
8. Wat kunnen wij als opdrachtgever nog voor u doen om het werk voor u te verbeteren?

 

Werkinhoud
1. Wat kan in uw werk verbeterd worden? Denk hierbij onder andere aan: volgorde van schoonmaken, te gebruiken materialen en frequentie van schoonmaak.
2. In hoeverre zijn de looproutes voor u logisch?
3. Is uw werk fysiek zwaar en zo ja, wat kunnen wij als opdrachtgever daarin betekenen?
4. Weet u hoe lang het contract met uw werkgever loopt?
5. Hoe wordt u geïnformeerd als sprake is van contractwisseling? Hoe en op welk moment zou u geïnformeerd willen worden?
6. Wat kunnen wij als opdrachtgever nog voor u doen om het werk voor u te verbeteren?

 

Werkomstandigheden
1. Heeft u een opleiding gevolgd en zo ja welke?
2. Vond u de opleiding leuk? Is de opleiding volgens u nuttig?
3. Hoe vindt u de werkdruk? Is deze te hoog? Kunt u meer werk aan dan wat u nu doet? Of is het precies goed?
4. Wat vindt u van de schoonmaakmethode die u hier gebruikt? Is dit microvezel of de traditionele schoonmaakmethode?
5. Heeft u goede materialen? Is alles heel, compleet en goed te gebruiken?
6. Welke verbeteringen zou u in uw arbeidsomstandigheden aanbrengen?
7. Wat kan de opdrachtgever doen om uw arbeidsomstandigheden te verbeteren?

 

Relatie met opdrachtgever
1. Weet u wie de facilitair manager van de opdrachtgever is?
Zo ja, kent u deze manager?
2. Hoe is uw relatie met de gebruikers van het pand?
3. Weten de gebruikers wie u bent?
4. Weten de gebruikers wie uw collega’s zijn?
5. Kennen de gebruikers, volgens u, het schoonmaakprogramma?
6. Weten de gebruikers, volgens u, wat u wel en niet mag schoonmaken?
7. Krijgt u vaak vragen van gebruikers of u de computer wil schoonmaken?
8. Wat kunnen wij als opdrachtgever nog voor u doen om het werk voor u te verbeteren?