Gele Kaart rederij DAB Vloot Vlissingen

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag (hierna: commissie) heeft DAB Vloot, na een eerdere waarschuwing, een gele kaart uitgereikt. Dit vanwege het hanteren van de laagste prijs als gunningcriterium bij de aanbesteding van de schoonmaak van haar gebouwen. Kwaliteit speelde in de aanbesteding geen rol.

 

Geen kwalitatieve criteria

Eind 2016 heeft DAB Vloot, rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen, een aanbesteding schoonmaak in de markt gezet op gunningscriterium laagste prijs. De commissie is hierover met DAB Vloot in gesprek gegaan. Ondanks onderbouwde argumenten van de commissie heeft DAB Vloot besloten het gunningscriterium ongewijzigd te laten. Uiteindelijk is de opdracht in het voorjaar 2017 gegund aan CSU. In juli 2017 is bekend geworden dat DAB Vloot de gunning heeft ingetrokken en een nieuwe aanbesteding zou uitschrijven. De commissie hoopte dat DAB Vloot tot inkeer was gekomen.

Nieuwe aanbesteding

Eind december 2017 heeft DAB vloot een nieuwe aanbesteding schoonmaakdienstverlening in de markt gezet. Tot grote verbazing van de commissie was het gunningscriterium ook bij deze aanbesteding laagste prijs, waarbij slechts de prijs een rol speelt. Ook in deze aanbesteding zijn geen kwaliteitscriteria omschreven. De commissie heeft DAB Vloot verzocht om aan te geven waarom de kwaliteit, na de intensieve contacten in 2017, niet wordt meegenomen in de aanbesteding. DAB Vloot gaf aan bij haar eerder ingenomen standpunt van 2017 te blijven. De commissie is zeer teleurgesteld in de reactie van DAB Vloot, aangezien dit indruist tegen het gedachtegoed van de Code. Een gele kaart is het gevolg.

Naleving Code

‘Het is wenselijk dat de Code door opdrachtgevers wordt gehanteerd. Immers anders bestaat het risico dat zij voor te lage en dus niet-realistische prijzen gunnen, dat daarmee de kwaliteit beneden peil is, de werkdruk dientengevolge oploopt en de gevolgen daarvan bij de schoonmakers en glazenwassers terechtkomen. Naleving van de Code door opdrachtgevers beoogt nu juist dit risico te voorkomen’, aldus de commissie.

Voorbeeldfunctie

De commissie deelt ook waarschuwingen en gele kaarten uit aan niet ondertekenaars wanneer zij niet handelen volgens de regels van de Code. DAB Vloot heeft de Code niet ondertekend. De Code is een niet verbindend document waarvan de effectiviteit afhangt van de bereidheid van partijen de Code na te leven. Omdat het gaat om grote belangen is de commissie gehouden een actieve rol te spelen om opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs en vakbonden er toe te wegen de Code na te leven. Daartoe staat haar geen juridisch afdwingbaar middel ter beschikking. Alle partijen hebben een voorbeeldfunctie binnen de maatschappij. Het vrijwillig naleven van de Code zou juist als een steun voor de Code gezien kunnen worden.