GELE KAART VOOR GEMEENTE ZOETERMEER

Laagste prijs als gunning-criterium in aanbesteding.

Vanwege het hanteren van de laagste prijs als gunningcriterium in de aanbesteding verwijdering van graffiti, ontving de gemeente Zoetermeer van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag een gele kaart. Organisaties krijgen van de commissie Code een gele kaart uitgereikt wanneer zij niet handelen volgens de regels van de Code. Het structureel negeren van de regels van de Code leidt tot royement als ondertekenaar van de Code en tot nominatie van Bad Practice Award 2013.

 

In haar verweer stelt de gemeente dat zij zich bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten niet heeft gerealiseerd dat dit ook geldt voor opdrachten voor het verwijderen van graffiti. De gemeente was in de veronderstelling dat dit alleen zou gelden voor inpandige schoonmaak en glasbewassing.
Dit vond de commissie Code geen valide verklaring. ‘De gemeente Zoetermeer heeft namelijk in 2012 bij de aanbesteding van inpandige schoonmaak en glasbewassing de Code wel van toepassing verklaard.
En de Code maakt geen onderscheid in type aanbesteding’, aldus Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwasserbranche.

 

Ondertekenaar Code
De gemeente ondertekende in juli2012 de Code en deed een eerdere aanbesteding schoonmaak op EMVI. Begin 2013 startte de gemeente Zoetermeer een aanbestedingstraject Verwijdering van graffiti. Gunningcriterium was laagste prijs. Hierover is diverse keren door de voorzitter van de commissie Code met de gemeente gesproken. Helaas leidden de gesprekken niet tot aanpassing van het gunningcriterium of het bestek.

 

Gedachtegoed van de Code
De gemeente Zoetermeer geeft aan dat zij het belangrijk vindt om samen te werken met partners en op die manier het gedachtegoed van de Code uit te dragen. ‘Intern hebben we inmiddels een lijst met schoonmaakactiviteiten verspreid die onder de Code vallen, om te voorkomen dat bij een volgend bestek een soortgelijke fout wordt gemaakt. Het gunningcriterium laagste prijs zal niet meer voorkomen. ‘Sowieso is sinds 1 april jl. de nieuwe aanbestedingswet van kracht die voorschrijft dat aanbestedingen uitsluitend op basis van EMVI moeten plaatsvinden’, laat de gemeente in een reactie weten.

 

Aanbesteding niet gewijzigd
De gemeente heeft de aanbesteding niet gewijzigd of ingetrokken. De gemeente gaf hiervoor als reden dat de aanbesteding al in een vergevorderd stadium is. Het maakte het voor de gemeente lastig om in zo’n kort tijdsbestek een verandering aan te brengen in de huidige aanbestedingsvoorwaarden. Na het maken van een zorgvuldige afweging heeft de gemeente dan ook besloten om de aanbesteding toch conform het huidige gunningcriterium (laagste prijs) te laten verlopen.

 

Volgen
Ondanks de uitreiking van de gele kaart vanwege het gunningcriterium laagste prijs heeft de commissie Code de indruk dat de gemeente de Code wil en zal toepassen in de bedrijfsvoering. Blokland: ‘Uit het vervolggesprek dat wij met de gemeente hebben gehad blijkt dat dit echt een vergissing was. Intern was niet duidelijk dat de gemeente de Code had getekend en dat ook het verwijderen van graffiti onder de Code valt’. Blokland concludeert: ‘Niettemin is de aanbesteding niet gewijzigd of teruggetrokken. Daarom blijven we hen ‘volgen’, net zoals we alle organisaties volgen die we een gele kaart hebben uitgereikt. We blijven alert op alle organisatie die de regels uit de Code niet naleven.’

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwasserbranche is in het leven geroepen om doorgeschoten marktwerking in deze branche te keren.