Beste prijs-kwaliteitverhouding glasbewassing

Inleiding
In de praktijk heerst onduidelijkheid over het hanteren van criteria voor het verkrijgen van de beste prijs- kwaliteitverhouding voor glasbewassing. Hieronder wordt een aantal criteria beschreven waarop een opdrachtgever een glasbewassingsbedrijf kan selecteren conform de Code. De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk. Een aantal van deze verantwoordelijkheden staan hieronder beschreven.

Glasbewassing/Code
Glasbewassing maakt integraal onderdeel uit van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Glasbewassing wordt dan ook vaak samen met reguliere schoonmaak ingekocht. Daarbij is het belangrijk om bij de inkoop van glasbewassing rekening te houden met de specifieke kenmerken van het specialisme, zodat ook de glasbewassing conform de Code kan worden uitgevoerd.

Glasbewassing als specialisme
Om veilig op hoogte te kunnen werken dienen glasbewassingsbedrijven zich aan strenge voorschriften te houden. Dit betekent dat bedrijven ook flink moeten investeren in opleidingen en arbeidsmiddelen, zoals hoogwerkers. Glasbewassingsbedrijven hebben een andere bedrijfsvoering, personeelsopbouw en kostenstructuur dan reguliere schoonmaakbedrijven. Het is raadzaam om hier bij de inkoop/aanbesteding rekening mee te houden. Het beste is om glasbewassing apart aan te besteden of als apart perceel binnen een groter schoonmaakbestek.

Uitsluitinggronden

 • Voert het bedrijf een volledige en betrouwbare administratie, worden belastingen en premies volledig en op tijd afgedragen en zijn de werknemers gerechtigd om in Nederland te werken?
 • Werkt het bedrijf conform de RI&E Glas- en Gevelreiniging?

Selectiecriteria in een aanbesteding
De volgende punten kunnen bijdragen aan de keus om een glasbewassingsbedrijf te selecteren:

 • Heeft het bedrijf veilig werken in de bedrijfsvoering geïntegreerd? Dit is in ieder geval gewaarborgd als bedrijven beschikken over bijvoorbeeld het OSB- Keurmerk Glas & Gevel of een VCA- certificaat.
 • Past het bedrijf de CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf correct toe?
 • Heeft het bedrijf de Code ondertekend en past het bedrijf de Code correct toe?
 • Beschikt het bedrijf over vakgeschoolde werknemers? Beschikken de werknemers over de (basis) vakopleiding glazenwasser?
 • Wijze en frequentie van de communicatie met de opdrachtgever.
 • Wijze van facturering.
 • Hoe wordt omgegaan met meerwerk (opdracht, facturering etc.)?
 • Eventuele onderaannemers dienen aan dezelfde eisen te voldoen. In het kader van de ketenbeheersing/aansprakelijkheid dient het aantal onderaannemers zoveel mogelijk beperkt te worden.

Gunningscriteria in een aanbesteding

 • Gemaakte afspraken controleren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van de glazenwasser.
 • De aanwezigheid van een actuele object RI&E voor het pand. Klopt de gekozen werkmethode met de RI&E? Deze RI&E kan door een externe deskundige worden opgesteld of door het glasbewassingsbedrijf dat de opdracht uitvoert. De object RI&E dient aan te sluiten bij de eigen bedrijf RI&E. Bij een aanbesteding kan de opdrachtgever vooraf een RI&E (laten) opstellen die onderdeel van het bestek kan uitmaken. Op die manier worden er vergelijkbare offertes ingediend.
 • Ook Glasbewassingsbedrijven bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geven daarmee invulling aan social return. Gezien de aard en organisatie van de werkzaamheden zijn de mogelijkheden voor met een fysieke beperking gering.
 • Frequentie en kwaliteitsniveau van de glasbewassing.
 • Planning van werkzaamheden en informeren van de gebruikers/bewoners.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

 • Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid van het glas. Te denken valt aan: geen verkeerd geparkeerde auto’s, geschikte ondergrond voor het opstellen van hoogwerkers etc. en binnen geen bureaus voor de ramen.
 • Zorg dragen voor noodzakelijke bouwkundige aanpassingen van het gebouw, die voortvloeien uit de object RI&E.
 • Periodiek onderhoud en keuring van gebouwgebonden installaties.
 • Sommige arbeidsmiddelen, zoals de wassteelmethode, de staande ladder en de safe-sit, mogen slechts in beperkte mate in uitzonderingssituaties worden ingezet. De opdrachtgever dient erop toe te zien dat de glazenwasser zich aan deze voorschriften uit de branche RI&E houdt.
 • Bij nieuwbouw of verbouwing van een pand, dient de opdrachtgever bij de aanvraag van de bouwvergunning aan te tonen dat het onderhoud (waaronder glasbewassing) op een veilige wijze kan worden uitgevoerd.